Sociální oblast

garant:

Ing. Jaroslav Turnhofer        e-mail: turnhofer@spolehnuti.cz

členové:

Jiřina Mimrová                      e-mail: mimrova@spolehnuti.cz
Marta Lasabová

Marie Vasmanská
Jan Váňa
Šárka Šimonová

 

Sociální oblast :

Město není bezejmenným úřadem ani nějakým vymezeným územím, ale je v prvé řadě společenstvím lidí. Základem každého společenství jsou jednotlivec a rodina. Věříme v to, že tam, kde jednotlivec ani rodina nestačí, by měla nabídnout pomocnou ruku společnost. Sociální systém by však měl fungovat jako záchranná síť, a nikoli jako prostředek laciné obživy vybraných jednotlivců, kteří sociální systém zneužívají na úkor těch, kteří pomoc skutečně potřebují. Je nezbytné vyhodnotit priority města a rozlišit, které služby a komu chce samo poskytovat a které má zájem pro své občany „nakoupit“ u jiných poskytovatelů.

Chceme proto:

 - podporovat budování domovů pokojného stáří pro kvalitní a aktivní život seniorů

- pomáhat rozvoji klubové činnosti seniorů , sledovat jejich vlastní náměty a vycházet jim vstříc              / např. zapojení do projektu SenSen - Senzační senior ,… /

- pomáhat budovat bezbariérové přístupy do veřejných budov a do domovů handicapovaných občanů

- usilovat o zvýšení bezpečnosti seniorů (SOS telefonní tlačítka)  

- podporovat systém Senior Taxi

- podporovat svépomocné aktivity a zaměstnávání zdravotně postižených (město by mělo jít příkladem ostatním zaměstnavatelům ) ,  zvláštní pozornost chceme věnovat zdravotně handicapovaným občanům, duševně nemocným a mentálně postiženým, kde současná úroveň služeb pro tyto skupiny obyvatelstva je nedostačující. V tomto smyslu budeme usilovat i o rozšiřování chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen ve městě.

- podporovat poskytovatele sociálních služeb při zajišťování provozu pobytových center s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené ( denní stacionáře , různá občanská sdružení . např. pro pomoc mentálně postiženým , domovy pro osoby se zdravotním postižením )

- rozvíjet programy pro mládež zaměřené na prevenci sociálního vyloučení, kriminality a užívání drog

- podporovat domácí ošetřovatelskou péči a osobní asistenci umožňující klientům život v domácím prostředí

- odstraněním bariér a podporou osobních asistentů napomáhat integraci zdravotně postižených žáků ve školách

- podporovat chráněné bydlení pro mladé lidi opouštějící dětské domovy a pomáhat jim začlenit se do společnosti a být v životě úspěšní

- zřídit  program pro podporu rodin s malými dětmi, které se dostaly do složité životní situace ( např. na nákup školních potřeb , … )

- podporovat rozšíření terénní služby pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, pro umírající v domácím prostředí a jejich rodiny, pro sociálně slabé a další služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením (pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací péči ,  respitní a  pobytovou  službu, ranou péči, domácí hospicovou péči, streetwork ) včetně integrovaných obcí

-zpřísnění podmínek pro vyplácení sociálních dávek, např. zavedením poukázek, využití zkušeností z jiných měst ( Kladno , Štenberk , Chlumec nad Cidlinou ,…. )

- odpočinkové a rekondiční areály pro seniory a OZP ( FIT hřiště pro seniory)

- správné nastavení  kapacit mateřských školek ,  podpora mateřského centra  a jeslí

- posílit sociální služby v oblasti  poradenské činnosti tak, aby se co nejvíce uživatelů služeb mohlo postupně vymanit ze závislosti na sociálních dávkách a poskytovaných službách

- podporovat  poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, zvyšovat informovanost obyvatel o těchto službách ( aktualizovat  Katalog sociálních služeb ve městě Č.Lípa ) , získávat zpětné vazby.

- kontrolovat účelnost dotací, využít potenciálu práce dobrovolníků, nacházet nové zdroje financování.

- spolupracovat s neziskovými subjekty v oblasti volnočasových aktivit tzv. “neorganizované mládeže” a svépomocných aktivit rodičů s dětmi.

- podporovat integraci cizinců na území města (kurzy českého jazyka, multikulturní sbližování apod.).

- podpořit fungování hospicového zařízení v prostorách NsP Česká Lípa , prohloubit spolupráci s hospicem v Litoměřicích , aktivně se zapojit do probíhajícího  projektu výstavby hospice v Liberci

- přispívat k tomu, aby bezdomovci a osoby propuštěné z výkonu trestu měli šanci integrace do většinové společnosti a možnost přechodného pobytu v lidsky důstojném prostředí. Zároveň respektovat svobodu volby těchto osob sociální služby nevyužívat. Aktivně spolupracovat s Probační a mediační službou a sociálními kurátory

- zapojení osob s alternativním trestem do úklidových prací ve městě a prosazovat, aby byla v rozumné míře co nejvíce využita pro rozvoj města pracovní síla občanů, kteří dlouhodobě čerpají sociální dávky. Omezíme tím najímání externích firem a tzv. práci na černo.

- úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi, které svojí činnost orientují do oblasti sociální problematiky

 - zajistíme průběžnou kontrolu, zda dlužníci nájemného v městských bytech jsou příjemci dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení. V těchto případech zajistíme ustanovení zvláštního příjemce dávky, čili přímé zasílání na nájemné

- zachovat tradici předávání  Sociální ceny Tilia

- zřídit zvláštní fond pro pomoc např. politickým vězňům ,  významným osobnostem , které se zasloužili o rozvoj a slávu města , bývalým reprezentantům ČR , ……kteří se dostali do svízelných životních nebo zdravotních problémů

- řešit problematiku tzv.  chudinských ghett - Dubice , Svárov  , Sever

- usnadnit pohyb  ( popř. odpočinek ) zejména seniorům a OZP  po městě instalací dostatečného počtu laviček

- propojení MŠ a ZŠ s Kluby seniorů , domovy důchodců , a pod . s cílem budovat v dětech a mládeži úctu ke starým lidem , ochotu jim pomáhat  a starat se o ně