Školství, volný čas, kultura

garant:

Jiřina Mimrová  [1] 

členové:

Mgr. Michal Rádl [2]
Jiří Šubrt
Mimrová Markéta
Mgr. Lenka Skokanová
Michal Buřič

 

Podporujeme:

[1] garant Jiřina Mimro 

·         Oplocená hřiště pro maminky s dětmi

·         Naučné stezky v oddychových částech města (interaktivní naučné činnosti pro děti)

·         Otevřené dopravní hřiště.

·         Pravidelné volnočasové akce pro děti, mládež i důchodce v různých lokalitách města.

·         Obnova pracovní skupiny děti a mládež, zapojení mládeže do dění ve městě.

·         Zřízení Střediska výchovné péče – poradenské a výchovné zařízení.

·         Spolupráci všech příspěvkových organizací.

·         Rozšiřování prostor pro volnočasové kluby pro mládež – otevřené neorganizované mládeži = prevence všech patologických jevů.

·         Úzce spolupracovat a podporovat ředitelé všech škol a školských zařízení.

·         Reflektovat potřeby rodičů, dětí a mládeže v této oblasti a maximálně se jim snažit vycházet vstříc. (podpora provozoven – jesle, školní jídelny o prázdninách, provoz MŠ, volnočasové aktivity, …).

·         Zřízení detašovaného pracoviště pro Univerzitu 3. věku.

·         Maximální využívání strukturálních fondů na podporu vybavení škol a příspěvkových organizací.

·         Funkci romského asistenta při MěÚ.

·         Vybudování přednáškového sálu se zázemím pro přednášky z řad místních zájemců. (nárožní dům Tržní ulice a Prokopa Holého – historicky chráněná budova – oprava z fondů)

·         Podpora talentované mládeže ve městě – přehlídky talentů, finanční podpora.

·         Spolkovou činnost – možnost pronájem městského sálu za symbolickou částku.

·         Pravidelná a důsledná údržba drobných památek na katastru obce.

·         Oprava a rekonstrukce pákového jezu.

·         Naučné stezky po městě s cedulkami o historickém vzniku a významu budov a památek (pivovar, kostely, sousoší, pomníčky, Wedrichova hrobka.

·         Zvýraznit historická místa města cedulkou, dlažební kostkou a podobně – lágry, židovská čtvrť, připomínka deportace, významná místa pto 1. A 2. Světovou válku,…

·         Oprava Jiráskova divadla – po diskuzi s místními odborníky, obyvatelstvem, pamětníky
a divadelníky.

·         Nastavit spravedlivý a nekorupční systém přidělování peněz na podporu kultury, školských
i mimoškolních aktivit.

[2]Rozšíření programu školství, Mgr. Michal Rádl

1.      Zasadíme se o zlepšení podmínek ve školství a vzdělávání, k tomuto účelu využijeme mj. finance z fondů EU. Podpoříme ekovýchovu ve školách.

2.      Integrace handicapovaných dětí.

3.      Ve školách a školkách budeme usilovat o zlepšení stravování, výhledově o využívání biopotravin a produktů českých zemědělců.

4.      Podpoříme takové školní  kulturní projekty, které kultivují člověka, navazují na místní tradice a které naše město důstojně reprezentují.

            5.      Zajištění působení "univerzit" 3. věku - přednášky pro seniory - pracovníci místních institucí (muzeum, archiv, gymnázium, MěÚ - památková péče a další

            6.      Budeme se zasazovat o transparentnost při výběrových řízení při obsazování postů ředitelů škol. - ne trafiky za loajalitu k vedení města

            7.      Budeme dbát na užší spolupráci škol a města - pravidelné schůzky  - dětské zastupitelstvo, - (osvěta pro dnešní mládež, jak fungují základní zastupitelské orgány)