Jaroslav pro i-noviny

07.10.2014 19:54

Jaroslav Turnhofer: Chceme zveřejnit zápisy z jednání rady města

Jaroslav Turnhofer je předsedou hnutí Spolehnutí a také spolužák Petra Skokana, se kterým se nebojí spojit síly prosadit maximum z volebního programu. Mimo jiné mu vadí, jak neprůhledné je jednání rady města.

První otázka, která mě napadne, je, jestli jste se nebál jít do voleb s Petrem Skokanem. Přece jen nekandiduje poprvé a u části Českolipanů nemá právě nejlepší pověst.

Nebál, proč?  Sám jsem ho jako lídra naší kandidátky spolunavrhoval. Petr Skokan je nadregionálně známý, názorově konzistentní politik. Lidé ho mají buď rádi, nebo ho rádi nemají, to je jeho mediální úděl, tak jako u řady jiných politicky činných osobností. Téměř nikdo na něj nemá nevyhraněný názor. Sám v otázce říkáte, že u části Českolipanů nemá nejlepší pověst, ale já si myslím, že u větší části pověst dobrou má. Pro Českou Lípu udělal mnoho dobrého a vždy vystupoval jako českolipský patriot. Nikdo z kandidujících nemá takové zkušenosti jako Petr Skokan, a je velkou chybou, že Česká Lípa je v posledních letech vůbec nevyužívala.

V mnohém s vámi souhlasím. Kdybych měl možnost s některým českolipským politikem psát životopis, bez rozmyšlení vyřknu jméno Petra Skokana. Na rozdíl od jiných mu nevyčítám ani ambice, ale nevím, jestli bych si o něm dovolil tvrdit, že je politicky konzistentní.

Já ho tak vnímám a během těch dlouhých let, kdy jsme občas o politické situaci debatovali, tak jeho názory zůstávaly z mého pohledu stále stejné.

Znáte se dlouho?

Ano známe, jsme spolužáci ze základní školy.

Na vaší kandidátce jsou i kandidáti, kteří jsou pověstnými převlékači kabátů a každé volby kandidují za jiný subjekt (například pánové Vencovský a Šubrt), nevadí vám to? Myslíte, že se konečně našli?

Pane redaktore, já za pejorativní označení „převlékač kabátů“ považuji ty, kteří odejdou ze strany či hnutí, které je v opozici, do strany nebo hnutí, která je u moci. To platí jak na regionální úrovni, tak i na celostátní. Děje-li se to naopak, lze stěží dotyčné takto hanlivě označovat. Naopak si jich vážím. Jsou to lidé, kteří se kvůli svému přesvědčení, byli schopni se rozejít i s politickou stranou. To je velmi těžké. Nerozumím tomu, proč takto označujete pana Vencovského a Šubrta, a proč takto nejsou vámi označováni někteří z lídrů nebo členů kandidujících za jiné subjekty do komunálních voleb v České Lípě. Spíše naopak, vy sám některé z nich považujete za velmi vhodné kandidáty na post starosty. Zdali se pánové Vencovský a Šubrt „našli“, na to se zeptejte jich. Z mého pohledu jejich práce pro Spolehnutí i pro Českou Lípu je a bude přínosem.  Zajímavým je i fakt, že zatímco naše kandidátka obsahuje 12 kandidátů, kteří jsou členy našeho hnutí SPOLEHNUTÍ, např. kandidátka Starostů má pouze jednoho člena. To, myslím si, jasně vypovídá o personální krizi a vyprázdněnosti některých stran.

Dovolím se ohradit proti tomu, že bych to nekritizoval u jiných. Stejně tak jsem kritizoval přepouštění míst po volbách v TOPce či u Starostů, otřel jsem se i o další jevy, včetně vámi zmíněné vyprázdněnosti. To vše odrazuje lidi, aby ke komunálním volbám vůbec chodili.

Ano, to máte pravdu, chuť lidí jít k volbám není velká. Ale tím důležitější je, aby se tedy přestalo slibovat a začalo konat. Sám ale uvádíte příklady staré několik let. Nyní však kritizujete „převlíkače kabátů“ pouze v našem hnutí.

Co vás přesvědčilo k angažování se v současných komunálních volbách?

Jako občan České Lípy jsem v posledních letech cítil, že to není ono, že ve srovnání s jinými městy Česká Lípa stagnuje či spíše upadá. Že se nerozvíjí a že nečerpá potenciál, který tady je. Cítil jsem, že se město vzdaluje svým občanům.  Čím dál víc jsem cítil potřebu změny a uvědomoval si, že bych k tomu měl i aktivně přispět. A se vší skromností jsem si i uvědomoval, že pro to mám i určité zkušenosti a schopnosti.

Angažoval jste se politicky už někdy dříve?

Neangažoval a ani nyní se vlastně nechci angažovat politicky, ale občansky.  Já o věcech nepřemýšlím tak, že jsou levicové nebo pravicové, já přemýšlím jen o tom, zda jsou správné či nikoliv. Zda jsou rozumným a správným krokem k dosažení cíle. V tomto případě rozvoji a prosperity města.

Jedním z hlavních bodů vaší kampaně je zprůhlednění hospodaření a zadávání zakázek. O práci vedení města se zajímám přes deset let a připadá mi, že nejméně informací jsme jako novináři měli právě v době starostování Petra Skokana. Byl problém získat třeba i jen materiály, které dostávali zastupitelé před jednáním. Co vám v současné době přijde neprůhledné?

Vaše otázka je velmi obecná, ale myslím si, že již od roku 1999 platil zákon o svobodném přístupu k informacím, a tak se domnívám, že získat materiály pro vaši práci nemohl být takový problém. Navíc zákon o veřejných zakázkách, který nařídil veřejným zadavatelům zprůhlednit jejich zadávání a zveřejňovat písemnosti, platí od roku 2006, těžko lze tímto pohledem zpětně hodnotit dobu před deseti a více lety. Ale jako občan jsem měl v té době pocit, že se v České Lípě něco děje, buduje, že město má strategii a koncepci. Tento pocit jsem z výstupů radnice v posledních letech neměl.  Doba pokročila a informační technologie dnes umožňují poskytnout občanům ucelené a průhledné informace o veškerém dění ve městě. Informace o městě a o dění v něm přece není ale jen sféra veřejných zakázek či zasedání zastupitelstva, to je z našeho pohledu přehledný a maximálně informačně aktuální a uživatelsky přívětivý portál města propojený se sociálními sítěmi a mobilními aplikacemi. Mně se zdá, že současné vedení radnice v tomto zaspalo. Příkladem může např. být to, že na webových stránkách města ještě ani v srpnu nevisel rozpočet města na letošní rok nebo také to, že dnes se ani nezaznamenává zasedání Rady města Česká Lípa, ani vám neukážou zápis, který prý stejně neobsahuje ani diskusi, ani jak kdo hlasoval. Tyto věci mi hodně vadí.

Chtěli byste jako Spolehnutí zveřejňovat zápisy z jednání rady města, přestože ta jsou neveřejná?

Nemůžeme kritizovat neprůhlednost a netransparentnost a současně něco nezveřejňovat. Tedy ano, zápisy z jednání rady města bychom zveřejňovali.

Stejně tak dáváte ANO městskému divadlu a kritizujete promrhané peníze, ale nejvíce se opět promrhalo v začátcích vládnutí ODS. Kdyby dopadly volby tak, abyste se nemuseli ohlížet napravo, nalevo, jak byste problém divadla chtěli vyřešit?

Tím, co říkáte v otázce, si nejsem vůbec jistý. Já vnímám obrovský objem promrhaných prostředků právě v posledním období a to např. při stavbě nové sportovní haly, při vybudování hřiště s umělým povrchem na stadionu u Ploučnice, v otázce kogenerační jednotky na Zimním stadionu, koupaliště v Dubici atd.  Otázku divadla /ale nejen tu/ bych bez ohledu na to, jak by dopadly volby, navrhoval řešit stále stejným způsobem – zřídit opět odbor městského architekta, provést odbornou analýzu možností a dle toho rozhodnout. Přikláním se myšlence výstavby nového kulturního stánku, ale to by záviselo na možnosti získání finančních prostředků z operačních programů pro místní rozvoj. Pokud však zhodnotíme, že rekonstrukce současného objektu bude hodnotnou náhradou výstavby, nebráníme se ani rekonstrukci stávajícího objektu Jiráskova divadla. Popř. jiného objektu, kde by toto kulturní zařízení mohlo být – napadá mě např. objekt „Učňovské školy„ na Palackého náměstí, objekt bývalého pivovaru, přestavba budovy bývalého nádraží Česká Lípa – město apod. Promrhané peníze vidím především tam, kde Česká Lípa mohla být velmi aktivní v získání dotací EU a peníze ze svého investičního fondu mohla použít pouze na spolufinancování, tedy tak, jak učinila řada jiných českých měst a je to na jejich dnešním stavu velmi znát.

Jako dvojka na kandidátce máte velkou šanci uspět a zastupitelem se stát. Budete stát o nějaké funkce, například ve výborech nebo komisích? Který resort vás zajímá nejvíce?

V případě, že opravdu dostanu ve volbách důvěru od spoluobčanů, tak chci zodpovědně pracovat v zastupitelstvu města. Nestojím o funkce jako takové, ale bude-li možnost prosadit názory své a našeho hnutí snadněji i prostřednictvím účasti právě v příslušných výborech a komisích, tak této možnosti samozřejmě rád využiju.  Pro volební program našeho hnutí jsem zpracoval teze v sociální oblasti, a této problematice bych se chtěl věnovat ve své činnosti i nadále.

Můžete některé základní body této části vašeho programu vyzdvihnout? Něco inovativního.

Mezi základní body této části našeho programu určitě patří podpora budování domovů pokojného stáří pro kvalitní a aktivní život seniorů, podporovat rozšíření terénní služby pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, pro umírající v domácím prostředí a jejich rodiny, pro sociálně slabé a další služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením (pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací péči, pobytovou službu, ranou péči, domácí hospicovou péči, streetwork) včetně integrovaných obcí, podporovat svépomocné aktivity a zaměstnávání zdravotně postižených (město by mělo jít příkladem ostatním zaměstnavatelům), zvláštní pozornost chceme věnovat zdravotně handicapovaným občanům, duševně nemocným a mentálně postiženým, kde současná úroveň služeb pro tyto skupiny obyvatelstva je nedostačující. V tomto smyslu budeme usilovat i o rozšiřování chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen ve městě a dále pak podporovat poskytovatele sociálních služeb při zajišťování provozu pobytových center s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené (denní stacionáře, různá občanská sdružení, např. pro pomoc mentálně postiženým, domovy pro osoby se zdravotním postižením).  To jsou jen některé body z poměrně složité práce v oblasti sociálním politiky města. Jako inovativní by se mohly jevit body např. založení FIT center pro seniory, zapojení do programu SenSen - senzační senior, ve spolupráci s Městskou policií zavedení SOS tlačítek anebo zřídit zvláštní fond pro pomoc např. politickým vězňům, významným osobnostem našeho města, které se zasloužily o rozvoj a slávu města, bývalým reprezentantům ČR, kteří se dostali do svízelných životních nebo zdravotních problémů.

Jaký máte koaliční potenciál?

To vlastně určí až výsledky voleb a záleží spíše na názoru dalších stran a hnutí na naše hnutí a na jejich ochotě s námi popřípadě spolupracovat a tvořit koalici. Já vnímám náš potenciál jako velký, protože naše kandidátka nabízí opravdu řadu kvalitních a zkušených lidí ochotných pracovat pro zájmy města a svých spoluobčanů. SPOLEHNUTÍ si nehraje na pravo – levo. V tom máme proti ostatním výhodu. Jsme nezávislí. Nemusíme se řídit ani okresní radou, krajským sekretariátem, či republikovým grémiem. Nejsme ani stranou či hnutím „jednoho muže“, ale týmem schopných, zkušených, úspěšných a pracovitých lidí. Naší politikou jsou zájmy města Česká Lípa.

Nebylo by jednání s některými subjekty jednodušší bez Petra Skokana? Narážím na to, že některé problémy se za poslední roky přesunuly do osobní roviny. Byl byste ochoten vést případné povolební vyjednávání právě vy?

Tato otázka vlastně souvisí s tou vaší úvodní. Stejně tak i moje odpověď. Samozřejmě si toto nebezpečí, že některé problémy se u někoho za poslední roky přesunuly do osobní roviny, uvědomuji a určitě budu ze své pozice předsedy hnutí součástí vyjednávacího týmu. Jsem i ochoten vést povolební vyjednávání, ale vždy za předpokladu, že všichni členové našeho hnutí budou protistranou respektováni. Petr Skokan byl uplynulé čtyři roky v radniční opozici a z formulace vaší otázky je patrné, že svoji opoziční práci dělal dobře. Proto bude jako náš lídr v každém případě členem vyjednávacího týmu.

Nezpochybňuji úlohu Petra Skokana jako opozičního zastupitele, ale jako občana mě mrzí, že díky té osobní rovině neprocházely některé věci. A bylo vlastně jedno, jestli s nimi přišli zástupci koalice nebo opozice. Aby to celé nevyznělo tak, že nemám Petra Skokana a tím celé vaše hnutí rád. Jen se jako občan bojím, že se ta osobní nevraživost potáhne dál, a já bych byl rád, aby se obrousily hrany a jednalo se především v zájmu občanů.

To je i mým nejen přáním, ale i cílem. Proto jsme v našem hnutí zvolili i tak trochu „nový“ model postavení předsedy strany /hnutí/ a lídra kandidátky. Jistě jste si všiml, že u většiny ostatních stran a hnutí je lídr kandidátky současně nejvyšším představitelem strany /hnutí/ na regionální úrovni. Dle našeho názoru se tak může stát, že po zvolení tento lídr - předseda  ztratí sebereflexi a určitým způsobem se odtrhne od zbytku členské základny, pro kterou bude velice obtížné jeho práci usměrňovat, kritizovat, nabízet i jiná řešení apod.  V našem hnutí jsem já předsedou s velice silným mandátem členské základny a jedním z mých úkolů je a bude i to „kontrolovat“ a usměrňovat práci našich případných zastupitelů tak, abychom se neodchýlili od našeho programu a slibů daných voličům.

Ale pojďme od politiky. Jak si v současnosti stojí firma Ajeto, ve které jste ředitelem? Je to firma úspěšná?

Troufám si tvrdit, že ano, že jsme velice úspěšnou firmou. Hovoří o tom jak hospodářské výsledky, ale především výsledky naší tvrdé práci při rozvoji firmy a jejího okolí. Naše Sklářská krčma a sklárna v Lindavě se staly velice navštěvovaným místem, kde všichni najdou poučení i zónu odpočinku a kam se velice rádi vracejí. Podobně to platí pro naši restauraci, muzeum, galerii a sklářské studio v Novém Boru.

Svědčí o tom také ocenění, která firma získala a získává, např. v minulém týdnu ocenění Firma roku Libereckého kraje pro rok 2014, dále např. Odpovědná firma roku Libereckého kraje za rok 2013, 2. a 3. místo v soutěži Firma roku Libereckého kraje za rok 2011, resp. za rok 2013. Jsme výhradním dodavatelem cen na závody seriálu RUNCZECH  včetně slavného Mezinárodního pražského maratonu, cen Rozhlasové Thálie, divadelních Cen Thálie, Tour de France a řady dalších.

Jak se vám podařilo přežít krizi, která ve sklářském průmyslu nastala?

Krize nás těžce zasáhla jako téměř všechny výrobce v ČR. Museli jsme omezit výrobu, část zaměstnanců propustit, ubourat část tavicí pece s cílem maximálního snížení nákladů, zmrazit mzdy, atd. Vyráběli jsme v té době i hodně zboží na sklad a doufali jsme, že po oživení se nám tento sklad podaří prodat. Což se naštěstí podařilo.  Během krize jsem dostával desítky poptávek a sám se snažil o vypracování řady nabídek, ale jen málo z nich se dočkalo konečné realizace. Po krizi se velká část těchto zakázek dostala do výroby a během krátké doby se nám proto podařilo všechny ztráty nahradit a naopak firmu dále rozvíjet.

Máte poměrně dost koníčků. Který z nich je teď tím hlavním, u kterého se vám daří relaxovat?

Protože patřím mezi ty, kteří neumí, jak se říká „vypnout“, jsou to jednoznačně kolektivní sporty, tedy především kopaná a basketbal.

---

Jaroslav Turnhofer se narodil v České Lípě v roce 1963, ale první rok svého života prožil v Kravařích u České Lípy. V roce 1964 se s rodiči přestěhoval do České Lípy. Celé dětství prožil na sídlišti Slovanka. Bavila ho chemie a rozhodl se pro studium na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru. Po ukončení studia nastoupil na putování svou "sklářskou stezkou" - přes sklárnu Sklotas ve Skalici, Crystalex Nový Bor, Egermann Exbor Nový Bor, sklárnu Klárahuť Polevsko až po Ajeto Lindava. Mezitím nějaký čas pracoval jako samostatný výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem.

 Současně s tím dokončil studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, oženil se a pomohl stvořit dva syny. Před několika lety se rozvedl a pak i podruhé oženil. Vyženil dva další syny.  Od dětských let také za různé oddíly v České Lípě hrál aktivně fotbal a basketbal. V rámci Základní umělecké školy vystudoval obor hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon.

Zpět