Dotazy i-novin a naše odpovědi

03.09.2014 23:34

Jaká jsou hlavní volební témata, jimiž chcete oslovit své voliče?

NE úpadku a vylidňování města – ANO jeho rozvoji

NE zadlužování města – ANO jeho prosperitě

NE strachu a beznaději – ANO bezpečnému městu

NE rozprodej nemocnice – ANO městskému podílu v ní

NE chaosu a zmatkům – ANO koncepci, plánování a strategii

NE potulování se – ANO aktivnímu trávení volného času

NE nesmyslným plánům – Ano městskému divadlu

NE podvodům a korupci – ANO průhlednému hospodaření a zadávání zakázek

Jaké jsou vaše investiční priority v následujících čtyřech letech?

To je poměrně složitá otázka. Česká Lípa si s sebou, bohužel nese důsledky  absence  rozvojové strategie města a s tím související neschopnosti vedení města získávat finanční prostředky na hlavní investice z kohezních fondů EU. Naše hnutí bylo jedním z prvních, které na to upozorňovalo a na našich webových stránkách lze najít výmluvnou statistiku nejen ve srovnání s obdobně velkými městy podle počtu obyvatel ČR ale i ve srovnání s bývalým okresními městy, jenž sousedí s Českolipskem. Mezi naše investiční priority patří zejména revitalizace sídlišť a začínajících brownfields v intravilánu města (např. městské vlakové nádraží). Rádi bychom získali prostředky na výstavbu divadla a ve spolupráci s dalšími subjekty (českolipskou nemocnicí) se chceme podílet i na modernizaci objektů pro sociální služby. Chceme také provést restrukturalizaci městské hromadné dopravy a zavedení telematického systému. Byli bychom rádi, pokud by se nám podařilo získat prostředky na vybudování městského koupaliště. Bude důležité, pro tyto priority zajistit finanční prostředky, resp. způsob financování. Podle posledního rozpočtu města a stavu investičního fondu v tomto vidíme zásadní problém, před kterým bude stát každá politická reprezentace města, tj.  hledání finančních zdrojů na investice mimo rozpočet města. Naší hlavní prioritou je, podle vzoru ostatních normálně fungujících měst, aktivně hledat tyto finanční zdroje zejména v různých dotačních programech.

Jak vnímáte situaci kolem městské policie? Budete tuto otázku chtít řešit?

Z průzkumu spokojenosti obyvatel, jenž provedl Spolek Českolipané vyplývá, že bezpečnost města považují občané České Lípy za svoji prioritu a v jejich subjektivním vnímání se pocit bezpečí ve městě výrazně zhoršuje. Podle našeho názoru si fungování městské policie vyžaduje zásadní koncepční změnu. Chceme, aby vedení městské policie vyjma svých statistik zveřejňovaných na webových stránkách předložilo analýzu svého fungování  a občanům předložilo své priority na které se městská policie v tomto směru   hodlá zaměřit podle svých kompetencí. Necháme si také vypracovat oponentní analýzu, se kterou seznámíme občany města a podle toho provedeme změny jak v samotné činnosti, tak i příp. ve vedení. Chceme také, aby městská policie při poskytování informací byla více otevřená občanům města, neboť na její činnost jsou vynakládané nemalé prostředky z rozpočtu města a občané by měli mít pocit, že tyto peníze jsou vynakládány efektivně.

Velkým tématem Českolipanů je rovněž parkování ve městě. Jakého ideálního stavu byste chtěli během volebního období dosáhnout? Ať už jde o parkování na sídlištích či v centru, anebo způsobu výběru parkovného.

Parkování v centru města řeší současné vedení radnice pomocí parkovacích automatů. Prozatím se tento krok, z našeho pohledu, jeví jako dobrý počin, který podle dostupných informací kladně hodnotí i občané města Česká Lípa. Otázkou ovšem je, proč tak jako v jiných městech nelze platit parkovné i prostřednictvím sms zpráv.

Vybudování nových parkovacích míst na sídlištích, je složitá otázka. Nechceme již tak málo sídlištní zeleně likvidovat pro betonové parkovací plochy. Hodláme opětovně zřídit funkci městského architekta a ve spolupráci s ním a s využitím zkušeností z ostatních měst, která problém vyřešila, se budeme inspirovat i v tomto řešení. Cestu zatím vidíme v kombinaci revitalizace sídlištní zeleně pro sportovní a kulturní aktivity a tam, kde nám to místní podmínky a rozpočtové prostředky dovolí, chceme vybudovat parkovací plochy. Souběžně s nimi se však zamýšlíme nad bezpečností takových ploch a uvažujeme i o možném projektu parkovacího domu financovaného nějakou vhodnou formou partnerství soukromého a veřejného sektoru tzv. PPP projekt. Jisté je, že takové řešení nebude bohužel zadarmo a než k tomu přistoupíme, chceme vedle detailní ekonomické analýzy, znát i názor místního osadního výboru a občanů, kteří v dané lokalitě sídlí.

Sociální bydlení se stalo byznysem, do kterého stát pumpuje miliardy, ale vydělávají na něm soukromníci. Plánujete nějakou iniciativu v podobě výstavby či koupě sociálních bytů?

Bohužel sociální bydlení je, díky asociální politice TOP09 tvrdý a lukrativní byznys, který bohužel narostl do nesmyslných, až obludných rozměrů. Samozřejmě je třeba pomoci potřebným, ale celý systém výplaty dávek je nastaven velmi špatně a znevýhodňuje resp. zvýhodňuje určité skupiny našich spoluobčanů. Chceme v tomto ohledu myslet především na matky s dětmi – samoživitelky, které se dostaly do obtížné sociální situace a občany v invalidní či důchodovém věku. Chtěli bychom v tomto ohledu navázat užší spolupráci s českolipskou nemocnicí a velmi negativně vnímáme její  snahu prodávat nemovitosti, jenž pro využití v sociálních službách jsou ideální. Hodláme také pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně uplatnitelné občany na českolipském trhu práce přijít s projektem městského sociálního podniku a na financování takového podniku prioritně využijeme prostředky z Evropského sociálního fondu  

Budete podporovat kulturní akce typu festivalů Lípa Musica, Všudybud apod?

Naše hnutí se nezříká  podpory  těchto  kulturních projektů a vnímáme je jako velký přínos pro město a  pro jeho obyvatele. Na druhé straně však odmítáme vystavovat milionové bianko šeky na jakýkoliv kulturní projekt, tak jako se to dělo v uplynulých čtyřech letech. Pokud se týká morální podpory města, všechny kvalitní projekty budou podporovány. Finanční podpora, která vás asi zajímá, bude záležet na finančním rozpočtu města.  Chceme vytvořit otevřená, transparentní a nediskriminační grantová pravidla a každý podpořený projekt z rozpočtu města hodláme podrobit následné důsledné kontrole auditorům města stran účelnosti vynaložených rozpočtových prostředků. Rádi bychom, aby takto vynakládané peníze z rozpočtu města byly také porovnány s náklady, jenž na kulturní projekty vydávají jiná, stejně velká města v České republice.

Jak se stavíte k problematice rekonstrukce Jiráskova divadla a přesunu knihovny do KD Crystal?

Rekonstrukce Jiráskova divadla je letitý problém a na „nerealizaci“ tohoto projektu byly  vynaloženy milionové částky. Jsme toho názoru, že občané města mají právo vědět kdo za takové mrhání peněz má nést svoji odpovědnost. Přikláníme se k myšlence výstavby nového kulturního stánku, ale vše bude záviset na získání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu pro místní rozvoj. Pokud však zhodnotíme, že rekonstrukce stávajícího objektu bude hodnotnou náhradou výstavby, nebráníme se ani rekonstruovat stávající objekt Jiráskova divadla.

Myslíme si, že  přesun knihovny do KD Crystal bude pro efektivní  využití KD   a i pro samotnou městskou knihovnu přínosem. Na druhou stranu toto neznamená, že chceme prodat objekt městské knihovny na náměstí.  Z hlediska dalšího využití pro kulturní, výstavní a přednáškovou činnost je toto optimální objekt a rádi bychom jej pro využití pod správou města nabídli i dalším spolkům a neziskovým organizacím.

Chystáte se nějak změnit systém financování sportu v České Lípě?

V zásadě nechystáme změnu financování, myslíme si, že jsou pravidla nastavena dobře. Jediné, co chceme zavést, je zlepšení kvality komunikace v rámci komisí obecně a zavedení poradenských míst v rámci kultury a sportu, zejména v oblasti čerpání grantů a dotací. V souvislosti s tím chystáme zprůhlednit financování a nastavit častější frekvenci kontrol hospodaření.

Budete podporovat rekonstrukci nové sportovní haly, aby více odpovídala nárokům sportovních svazů a také divákům, kteří z většiny míst v hledišti nevidí?

Formulace Vaší otázky je smutným dokladem způsobu, jak se v České Lípě donedávna také hospodařilo s prostředky města. Na jedné straně souhlasíme s rekonstrukci sportovní haly tak, aby odpovídala nejen sportovním klubům a divákům, ale aby splňovala podmínky pro televizní přenosy.  Na druhé straně, ale mají daňoví poplatníci – občané České Lípy právo vědět, kdo je odpovědný za tento stav věci a proč nedávno postavená a prakticky nová sportovní hala musí projít takovou rozsáhlou rekonstrukcí. Bohužel, tato situace nemusela nastat, kdyby odpovědní představitelé města, na počátku její stavby vyslyšeli připomínky sportovců k projektu sportovní haly. Bereme to, jako další závažné pochybení a selhání ze strany vedení města, které odmítlo návrhy sportovců ke změnám, tak aby hala odpovídala zamýšlenému účelu, jako bezpředmětné.

Jak hodláte změnit ne zrovna lichotivou statistiku města v případě využívání „evropských“ peněz?

To je trefa do černého.  Našim volebním mottem je vzkaz voličům: „ Vrátime Vám město“.  Rezignace na rozvojovou strategii města v uplynulých letech, dnes nese svoje negativní důsledky. Řada jiných, srovnatelných měst realizovala prostřednictvím fondů EU své dlouhodobé strategické investice a projekty a voliči by měli vědět, že poslední strategický rozvojový plán města připravil s řadou odborníků náš lídr Petr Skokan v roce 2001. Když jsme prováděli analýzu realizovaných projektů ve více než deseti srovnatelných městech v ČR, co do počtu obyvatel a rozlohy, tak řada měst zrealizovala v letech 2007-2014 své strategické investice nejen v oblasti životního prostředí (např. zateplením veřejných budov, výstavbou kanalizací a ČOV) ale především výstavbou či rekonstrukcí, pro tyto města, stěžejních objektů pro kulturní a sportovní vyžití jejich občanů a investic zaměřených do rozvoje sociálních potřeb. Vedle toho, tyto města realizovaly stovky malých projektů souvisejících s úpravou městských částí, revitalizací sídlišť a oprav historického majetku. To vše v České Lípě dnes chybí. A nejen to. Řada školských zařízení u takto úspěšných měst získala dotace na zlepšení svého prostředí, vnitřního vybavení a zkvalitnění výuky z příslušného operačního programu, bohužel se to opět netýká školských zařízení ve správě města Česká Lípa. Tento stav se musí radikálně změnit a bude si vyžadovat zásadní změny v koncepci řízení samosprávné oblasti města. Chceme co nejdříve vypracovat a předložit k široké diskuzi nový strategický plán rozvoje města, hodláme využít znalostní potenciál s námi spolupracujících odborníků, zaměstnanců městského úřadu, významných podnikatelů a manažerů předních českolipských firem, kteří projeví zájem se zapojit do odborných komisí, které budeme iniciovat.    

Podporujete přímou volbu starosty (starostky)?

Přímá volba starostů je otázkou legislativní změny současného zákona o obcích. Bude-li taková změna navrhnuta, budeme ji podporovat.

Provedli byste rádi nějaké změny v řízení městských organizací či městského úřadu?

Projekt „ Vrátíme Vám město“ předpokládá maximální otevřenost radnice občanům města. Vedle tzv. rozklikávacího rozpočtu a zveřejňování smluv, které koneckonců nařizuje již dnes platný zákon o veřejných zakázkách, chceme, aby každý občan na webových stránkách města našel přehledně maximum informací. Proto hodláme chronologii všech zakázek a objednávek města a jeho organizací zveřejňovat na webu spolu se smlouvami včetně změn či dodatků těchto smluv, vystavených a zaplacených faktur. Občan má právo nahlédnout do účetní knihy města a nalézt zde všechny informace, které potřebuje a má mít důvěru a pocit, že tyto prostředky jsou vynakládány účelně. Vedle zápisů ze zastupitelstva a usnesení chceme rovněž zveřejnit zápisy z jednání rady města, komisí a výborů se stanovisky a hlasováním členů těchto orgánů. Hodláme rozšířit elektronickou návštěvní knihu na všechny odbory města. V oblasti samosprávy města budeme chtít obnovit funkci městského architekta, aby rozvoj města měl svůj koncepční smysl. Posílíme také tým městského auditora pro důsledný controlling a ochranu ekonomických zájmů města abychom vyloučili vznik takových bizarních situací jako v případě havárie kogenerační jednotky v bazénu. Určitě zrušíme posty politických dosazených „statutárních orgánů“ jako např. v případě Českolipské informační společnosti. Přemýšlíme o zřízení postu městského ombudsmana, podřízeného pouze městskému zastupitelstvu pro případné stížnosti občanů.

Vím, že podobnou otázku nemáte rádi, ale koho považujete za svého přirozeného koaličního partnera?

Přirozený koaliční partner asi neexistuje. Povolební koaličním partnerem může být jen ten, se kterým budeme schopni realizovat maximum z našeho předvolebního programu. Naše hnutí nepodléhá vyšším stranickým orgánům a nemusí naplňovat pravicové, levicové nebo středové či jakékoliv jiné vyloženě politické názory a pravidla. Naše hnutí bylo založeno pro službu občanům České Lípy, českolipskými patrioty - občany, kteří chtějí mít Českou Lípu jako prosperující, slušné, zdravé a bezpečné město, kteří chtějí Českou Lípu jako svůj domov. Z tohoto důvodu chceme spolupracovat s lidmi, kteří budou stejného smýšlení, budou podporovat naše programové teze a náš volební program.

Zpět